ReadyPlanet.com
dot
> โครงการอบรมร่วมกับ สสว.

โครงการอบรมร่วมกับ สสว.

 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต 

(SME Strong Regular Level) 

สมาคมสำนักงานบัญชีไทย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐผ่าน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ให้อบรมผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจมา

มากกว่า 3 ปี ทั้งในรูปบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

ในเรื่องบัญชีอย่างง่าย และสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ

ปีงบประมาณ 2560 ชื่อกิจกรรม

"การส่งเสริมการทำบัญชีให้ถูกต้อง"

มีผู้เข้าอบรมพื้นฐาน จำนวน 1,600 ราย

และเป็นพี่เลี้ยงทำบัญชีให้ผู้ประกอบการ

จำนวน 1,200 ราย  

 

ปีงบประมาณ 2561 ชื่อกิจกรรม

" การเสริมสร้างสมรรถนะทางบัญชี"

มีผู้เข้าอบรมพื้นฐาน จำนวน 2,000 ราย

และอบรมเชิงลึกจำนวน 250 ราย

อบรมด้านโปรแกรมบัญชี On Cloud

 

การคำนวณหาจุดคุ้มทุนจาก

 

การตั้งราคาขายและปริมาณการขาย

ตลอดจนการหาอัตราส่วนทางการเงิน

เพื่อวิเคราะห์กิจการจากงบกำไร(ขาดทุน)

ของกิจการตนเอง

เป็นการอบรม แบบ ตัวต่อตัว (Face To Face)

 

ให้ผู้ประกอบการลงมือทำด้วยตนเอง

 

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและมีสมรรถนะ

ในการประกอบธุรกิจใช้ข้อมูลทางบัญชี

อย่างก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 


สมาคมสำนักงานบัญชีไทย
ที่ตั้งสำนักงาน:  เลขที 64   ซอย รามอินทรา 117: ถนน รามอินทรา
แขวง:   มีนบุรี   เขต:  มีนบุรี      รหัสไปรษณีย์: 10510
เบอร์โทร:  02-906-4800     Mobile:  089-814-1876
อีเมล: tafa2547@gmail.com
แฟกซ์: 02-960-4800