ReadyPlanet.com
dot


ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : โครงการอบรมร่วมกับ สสว.
รายละเอียด:

 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต 

(SME Strong Regular Level) 

สมาคมสำนักงานบัญชีไทย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐผ่าน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ให้อบรมผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจมา

มากกว่า 3 ปี ทั้งในรูปบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

ในเรื่องบัญชีอย่างง่าย และสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ

ปีงบประมาณ 2560 ชื่อกิจกรรม

"การส่งเสริมการทำบัญชีให้ถูกต้อง"

มีผู้เข้าอบรมพื้นฐาน จำนวน 1,600 ราย

และเป็นพี่เลี้ยงทำบัญชีให้ผู้ประกอบการ

จำนวน 1,200 ราย  

 

ปีงบประมาณ 2561 ชื่อกิจกรรม

" การเสริมสร้างสมรรถนะทางบัญชี"

มีผู้เข้าอบรมพื้นฐาน จำนวน 2,000 ราย

และอบรมเชิงลึกจำนวน 250 ราย

อบรมด้านโปรแกรมบัญชี On Cloud

 

การคำนวณหาจุดคุ้มทุนจาก

 

การตั้งราคาขายและปริมาณการขาย

ตลอดจนการหาอัตราส่วนทางการเงิน

เพื่อวิเคราะห์กิจการจากงบกำไร(ขาดทุน)

ของกิจการตนเอง

เป็นการอบรม แบบ ตัวต่อตัว (Face To Face)

 

ให้ผู้ประกอบการลงมือทำด้วยตนเอง

 

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและมีสมรรถนะ

ในการประกอบธุรกิจใช้ข้อมูลทางบัญชี

อย่างก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

จำนวนรูป : 80 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 ตุลาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : รวมภาพกิจกรรมของสมาคมสำนักงานบัญชีไทย
รายละเอียด:

 

 กิจกรรมของสมาคมสำนักงานบัญชีไทย ประกอบด้วย

 

1.กิจกรรมสัมมนาทางวิชาชีพบัญชีแก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป

 

2.กิจกรรมคืนสู่ทางสังคมโดยการให้ความรู้ทางภาคปฎิบัติแก่นักศึกษาคณะบัญชีในสถานศึกษา

3. กิจกรรมพัฒนา TAFA-EXP. โดย ความร่วมมือระหว่าง สมาคมสำนักงานบัญชีไทย กับ บริษัท เอ็กซเพรส ซอฟแวร์ กรุ๊ป จำกัด

4.กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสำนักงานบัญชีที่ประเทศญี่ปุ่น 

 

จำนวนรูป : 116 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 ตุลาคม 2012
ชื่ออัลบั้ม : รวมภาพสัมมนา AEC1-3
รายละเอียด:

18/8/55 ,25/8/55,1/9/55 สัมมนาหลักสูตรAEC1-3
โดยความร่วมมือระหว่าง  สมาคมสำนักงานบัญชีไทย
กรมการค้าต่างประเทศ  และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

AEC1หลักสูตร "เตรียมความพร้อมให้แก่นักบัญชีในการก้าวสู่ AEC"
เป็นการเสวนา เปิดมุมมอง AEC ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี

AEC2 หลักสูตร "เจาะลึกถิ่นกำเนิดสินค้ากับสิทธิลดหย่อนทางภาษี" จัดที่กรมการค้าต่างประเทศ วิทยากรจากกรมการค้าต่างประเทศ นับเป็นความรู้ใหม่ที่นักวิชาชีพบัญชีไม่เคยรู้มาก่อนว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้นักบัญชีได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นหน่วยหรือส่วนงานที่จะช่วยผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าจากประเทศกลุ่มAEC ได้อย่างคาดไม่ถึง...

AEC3 หลักสูตร  "มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 กับAD / CVD / SG " 
เป็นเรื่องใหม่สำหรับนักบัญชีอีกเรื่องหนึ่ง แต่เมื่อมาได้รับความรู้จาก
วิทยากรกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งมากด้วยคุณภาพ ความชำนาญ และ ประสบการณ์ ทำให้นักบัญชีเข้าใจ มองเห็นภาพ ได้บ้างพอสมควร........


 

จำนวนรูป : 86 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1

สมาคมสำนักงานบัญชีไทย
ที่ตั้งสำนักงาน:  เลขที 64   ซอย รามอินทรา 117: ถนน รามอินทรา
แขวง:   มีนบุรี   เขต:  มีนบุรี      รหัสไปรษณีย์: 10510
เบอร์โทร:  02-906-4800     Mobile:  089-814-1876
อีเมล: tafa2547@gmail.com
แฟกซ์: 02-960-4800